Rejestracja dla producentów, dystrybutorów, dostawców dóbr i usług dla branży 

Regulamin Kongresu Alkohole i Napoje 2020

  Chcę wziąć udział w Kongresie Alkohole i Napoje 2020, 12 października 2020 DoubleTree by Hilton Warsaw, ul. Skalnicowa 21, 04-797 Warszawa*
  Wybieram kongres online

  Wybieram bilet online:
  (Proszę wypełnić w przypadku wyboru udziału w kongresie online):
  STANDARDPREMIUMVIP

  Proszę wybrać*:
  będę korzystać z tłumaczenia symultanicznego polsko-angielskiegobędę korzystać z tłumaczenia symultanicznego angielsko-polskiegonie potrzebuję tłumaczenia

  Reprezentuję*:
  Producenta/dystrybutora/importera napojów bezalkoholowychProducenta/dystrybutora/importera napojów alkoholowychDostawcę dóbr i usług (opakowania, surowce dla branży, wyposażenie, maszyny, usługi prawne, konsulting, logistyka etc.)

  Nazwa firmy*:

  Adres korespondencyjny

  nazwa ulicy (pole obowiązkowe):

  nr budynku (pole obowiązkowe):

  miasto (pole obowiązkowe):

  kod pocztowy (pole obowiązkowe):

  imię (pole obowiązkowe):

  nazwisko (pole obowiązkowe):

  stanowisko (pole obowiązkowe):

  adres email (pole obowiązkowe):

  bezpośredni telefon kontaktowy (pole obowiązkowe):

  logo firmy (logo zostanie zamieszczone na Państwa identyfikatorze konferencyjnym)(dozwolone formaty pliku: gif|png|jpg|jpeg|tif|tiff - maksymalny rozmiar 5 Mega):


  Dane nabywcy niezbędne do wystawienia faktury VAT

  Nazwa firmy (pole obowiązkowe):

  nazwa ulicy (pole obowiązkowe):

  nr budynku (pole obowiązkowe):

  miasto (pole obowiązkowe):

  kod pocztowy (pole obowiązkowe):

  NIP (pole obowiązkowe):

  ZGODA WYMAGANA*:

  ZGODY MARKETINGOWE

  Chcę skorzystać z rabatu w wysokości 10% ceny netto. Zgodnie z regulaminem skorzystanie z rabatu jest możliwe po wyrażeniu wszystkich poniższych zgód.

  Poniższe zgody można w dowolnym momencie wycofać kontaktując się z Organizatorem. Wycofanie zgody nie wpływa na przetwarzanie, którego dokonano przed jej wycofaniem.

  Wyrażam Wydawnictwu Gospodarczemu sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-675), przy ul. Wołoskiej 7 następujące zgody:


  e-mailSMS/MMStelefon


  e-mailSMS/MMStelefon

  W celu zapoznania się z listą zaufanych partnerów Wydawnictwa Gospodarczego prosimy o wysłanie wiadomości na adres e-mail zgloszenia@kongresalkoholeinapoje.pl


  e-mailSMS/MMStelefon

  Aktualna lista Partnerów Kongresu znajduje się tutaj: Kongres Alkohole i Napoje

  W A R U N K I   U C Z E S T N I C T W A

  1. Zgłoszenie obejmuje udział w Kongresie. Uczestnikowi przysługuje prawo do otrzymania materiałów konferencyjnych, dostępu do części targowej, dostępu do Platformy Online oraz całodniowego cateringu.
  2. Koszt uczestnictwa jednej osoby wynosi (forma stacjonarna):
   1190 zł (do 30 czerwca 2020)
   1490 zł (od 1 lipca 2020 do 31 sierpnia 2020)
   1990 zł (od 1 września do 12 października 2020)

  Koszt uczestnictwa jednej osoby w Kongresie w przypadku formy online wynosi: 

  Do cen należy doliczyć 23% VAT

  1. Uczestnik może skorzystać z rabatu w wysokości 10% kwoty netto pod warunkiem wyrażenia zgód marketingowych 
  2. Formularz dotyczy zgłoszenia udziału jednej osoby.
  3. Uczestnik potwierdza złożone w formularzu oświadczenia i wyrażone zgody.
  4. Osoba podpisująca formularz zgłoszeniowy w imieniu Uczestnika oświadcza, że posiada stosowne pełnomocnictwo do działania w imieniu i na rzecz tego Uczestnika, w szczególności do zawarcia umowy.
  5. Przesłanie do Organizatora wypełnionego formularza zgłoszeniowego po akceptacji Regulaminu oraz otrzymanie zwrotnego potwierdzenia uczestnictwa w Kongresie stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem. Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyjęcia zgłoszenia uczestnictwa bez podania przyczyny.
  6. Prosimy o dokonanie wpłaty w terminie 7 dni od momentu wysłania zgłoszenia, ale nie później niż do dnia 01.10.2020 r. wg danych podanych w potwierdzeniu zapisu przesłanego na podany adres e-mail. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału. Faktura jest wystawiana w formie elektronicznej po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego i przesyłana na podany adres e-mail.
  7. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w terminie do 13.09.2020 r. Odwiedzający zobowiązuje się do pokrycia opłaty w wysokości 20% wartości udziału w Kongresie. W przypadku rezygnacji przez Odwiedzającego z uczestnictwa w Kongresie po 13.09.2020 r. wysokość opłaty jest równa 100% opłaty za udział.
  8. Rezygnację z udziału należy przesłać na adres: zgloszenia@kongresalkoholeinapoje.pl.
  9. Zmiana osoby Uczestnika możliwa jest wyłącznie po uzgodnieniu z Organizatorem.
  10. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie, zmiany miejsca, terminu oraz do odwołania Kongresu.

   

  Materiały niniejsze są własnością Wydawnictwa Gospodarczego Sp. z o.o. i są chronione prawem autorskim. Jakiekolwiek modyfikowanie, kopiowanie, rozpowszechnianie, powielanie, przekazywanie osobom trzecim bez uprzedniej pisemnej zgody Wydawnictwa Gospodarczego jest zabronione.

  Klauzula informacyjna

  1.Administratorem danych osobowych Uczestnika będącego osobą fizyczną oraz personelu i reprezentantów innych Uczestników w rozumieniu Ogólnego Rozporządzenie o Ochronie Danych, z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) jest Wydawnictwo Gospodarcze sp. z o.o. z siedzibą w  Warszawie (02-675) przy ul. Wołoskiej 7 (dalej „Administrator”).

  ROZWIŃ

  2. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z Pani/Pana praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych, prosimy kontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych (IOD) pod adresem iod@wydawnictwogospodarcze.pl. 3. Przetwarzanie danych osobowych będzie się odbywać w celu:

  • organizacji Kongresu – podstawą prawną jest niezbędność przetwarzania danych w celu zawarcia i wykonania umowy w przypadku Uczestnika będącego osobą fizyczną lub uzasadniony interes Administratora w przypadku personelu i reprezentantów innych Uczestników (art. 6 ust. 1. lit. b lub lit. f RODO)
  • prowadzenia rachunkowości Administratora i rozliczeń podatkowych – podstawą prawną jest niezbędność przetwarzania do wypełnienia obowiązku prawnego spoczywającego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
  • prowadzenia działań marketingowych i promocji produktów i usług Administratora oraz podmiotów trzecich oraz udostępnienia danych tym podmiotom, w tym do profilowania – podstawą prawną jest realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora lub podmiotu trzeciego w postaci marketingu (art. 6 ust. 1 f RODO), Lista podmiotów współpracujących jest dostępna pod następującym adresem: www.kongresalkoholeinapoje.pl
  • rejestracji, przechowywania i udostępniania przebiegu wydarzenia w formie obrazu i dźwięku, w tym także wypowiedzi i wizerunków Uczestników oraz ich przedstawicieli i personelu, a także rozpowszechniania tych materiałów – podstawą prawną jest realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora w postaci promocji i archiwizacji (art. 6 ust. 1 f RODO),
  • obsługi organizacyjnej, administracyjnej oraz informatycznej umowy, w tym kontaktowania się z Uczestnikami oraz ich przedstawicielami i personelem – podstawą prawną jest realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora w postaci organizacji wydarzenia (art. 6 ust. 1 f RODO),
  • dochodzenia i obrony przed roszczeniami oraz w celach archiwalnych – podstawą prawną jest realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 f RODO).

  4. Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy, konsekwencją ich niepodania jest brak możliwości udziału w Kongresie. Dane przedstawicieli i personelu uzyskaliśmy bezpośrednio od Państwa lub od Państwa pracodawców.

  5. Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania.

  6. Dane osobowe będą przechowywane przez następujące okresy:
  • w zakresie niezbędnym do realizacji umowy – przez okres jej trwania,
  • w zakresie danych rachunkowych i podatkowych – do upływu okresu przedawnienia zobowiązań skarbowych i księgowych związanych z dokumentacją rachunkową,
  • w zakresie wyrażonej zgody – do momentu jej wycofania.
  • w zakresie, w jakim dane osobowe przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora – do czasu realizacji tego interesu lub do czasu wniesienia skutecznego sprzeciwu. Po tych okresach będziemy przetwarzać dane do upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy lub przebiegu kontaktów służbowych.

  7. Odbiorcą Pani/Pana danych mogą być:
  • podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora (tj. usługi IT i wsparcia technicznego, księgowe, usługi archiwizacji, digitalizacji i niszczenia dokumentów, agencje marketingowe, firmy cateringowe i organizujące kongres, usługi ochrony, zewnętrzni audytorzy, firmy doradcze i prawne), przy czym takie podmioty przetwarzają dane jako podwykonawcy, na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami,
  • niezależni zewnętrzni usługodawcy, dostawcy, partnerzy, (m.in. usług pocztowych i operacyjnych, finansowych i ubezpieczeniowych, zarządzania dokumentacją),
  • organy ścigania i organy państwowe, gdy wynika to z obowiązujących przepisów prawa.

  8. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
  • dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz – w zakresie umowy i zgody – przenoszenia danych osobowych,
  • wycofania zgody, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność przetwarzania z prawem, dokonanego przed jej wycofaniem,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora;
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

  W celu realizacji powyższych praw należy skontaktować się z Inspektorem Danych Osobowych za pośrednictwem adresu e-mail podanego powyżej.