Rejestracja dla uczestników Kongresu Alkohole i Napoje 2020

W A R U N K I   U C Z E S T N I C T W A – HANDEL

 1. Formularz dotyczy bezpłatnego zgłoszenia udziału jednej osoby.
 2. Osoba podpisująca formularz zgłoszeniowy w imieniu Zgłaszającego oświadcza, że posiada stosowne pełnomocnictwo do działania w imieniu i na rzecz Zgłaszającego
 3. Zaproszenie obejmuje całodniowy udział w Kongresie, materiały szkoleniowe, całodniowy catering, udział w wieczornym koktajlu.
 4. Uczestnik przesyła do Wydawnictwa Gospodarczego formularz zgłoszeniowy za pośrednictwem strony www.kongresalkoholeinapoje.pl. Wyłącznie otrzymanie od Organizatora mailowego potwierdzenia uczestnictwa (z adresu zgloszenia@kongresalkoholeinapoje.pl), uprawnia do udziału w Kongresie.
 5. Rezygnację z udziału należy przesłać e‑mailem na adres: zgloszenia@kongresalkoholeinapoje.pl lub zgłosić pod nr tel. 731 301 544.
 6. Udział innego pracownika firmy w miejsce osoby zgłoszonej w formularzu możliwy jest wyłącznie po uzgodnieniu z Organizatorem.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie, zmiany miejsca oraz do odwołania Wydarzenia.

W A R U N K I   U C Z E S T N I C T W A- PRODUCENCI, DYSTRYBUTORZY, DOSTAWCY DÓBR I USŁUG

 1. Koszt uczestnictwa jednej osoby w Kongresie Alkohole i Napoje 2020 wynosi:
 2. 1190 zł (do 30 czerwca 2020)
  1490 zł (od 1 lipca 2020 do 30 sierpnia 2020)
  1990 zł (od 1 września do 12 października 2020)
  (ceny netto, należy dodać należny podatek VAT 23%)
 3. Cena obejmuje: udział w Kongresie, możliwość zwiedzania wystawy sponsorskiej, catering, dostęp do wirtualnej Strefy Expo, dostęp do ekskluzywnych treści ekspertów i partnerów, dostęp do nagrań 7 dni po wydarzeniu, raport dla kupców/sieci handlowych.
 4. Przesłanie do Wydawnictwa Gospodarczego formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony www.kongresalkoholeinapoje.pl oraz otrzymanie od Wydawnictwa potwierdzenia uczestnictwa w Kongresie stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy Zgłaszającym a Wydawnictwem Gospodarczym i jest równoznaczne z wyrażeniem zgody Zgłaszającego na wszelkie zobowiązania wynikające z umowy.
  Faktura jest wystawiana standardowo i wysyłana pocztą elektroniczną po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyjęcia zgłoszenia uczestnictwa bez podania przyczyny.
 6. Osoba podpisująca formularz zgłoszeniowy w imieniu Zgłaszającego oświadcza, że posiada stosowne pełnomocnictwo do działania w imieniu i na rzecz Zgłaszającego, w szczególności do zawarcia umowy z Wydawnictwem Gospodarczym.
 7. Prosimy o dokonanie wpłaty w terminie 7 dni od momentu wysłania zgłoszenia, ale nie później niż do dnia 9.10.2020
 8. Wpłaty należy dokonać na konto:
  Wydawnictwo Gospodarcze
  ul. Wołoska 7, 02‑675 Warszawa
  28 1240 1037 1111 0010 5236 9572

  Jako tytuł przelewu prosimy podać „Kongres Alkohole i Napoje 2020” oraz numer faktury.
 9. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w terminie do 28.09.2020 r., zgłaszający zobowiązuje się do opłaty w wysokości 20% wartości udziału w Kongresie.
 10. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w terminie po 28.09.2020 r., pobierane jest 100% opłaty za udział.
 11. Rezygnację z udziału należy przesyłać e‑mailem na adres: zgloszenia@kongresalkoholeinapoje.pl lub listem poleconym na adres Organizatora. O dacie rezygnacji decyduje data doręczenia informacji na adres Organizatora.
 12. Nieobecność na Kongresie bez wcześniejszego zgłoszenia Organizatorowi, powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału.
 13. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.
 14. Udział innego pracownika firmy w miejsce osoby zgłoszonej w formularzu możliwy jest wyłącznie po uzgodnieniu z Organizatorem.
 15. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie, zmiany miejsca oraz do odwołania wydarzenia.

Wydawnictwo Gospodarcze Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 02‑675, ul. Wołoska 7, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. W‑wy, XIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000079655, NIP: 525‑22‑27‑438, wysokość kapitału zakładowego 591 000 zł.

Materiały niniejsze są własnością Wydawnictwa Gospodarczego i są chronione prawem autorskim. Jakiekolwiek modyfikowanie, kopiowanie, rozpowszechnianie, powielanie, przekazywanie osobom trzecim bez uprzedniej pisemnej zgodny Wydawnictwa Gospodarczego Sp. z o.o. jest zabronione.